Volstrekt logisch. Een kind leert immers continu en één leerlijn zorgt voor een optimale ontwik keling. Bij een IKC is ‘integraal’ het sleutelwoord. Toch lijkt één aspect nog te ontbreken. Hoe geïntegreerd communiceren IKC’s eigenlijk met ouders? Goede communicatie met ouders is belangrijk. Samen voed je het kind op: ouders en pedagogisch professionals. Dat betekent dat je op alle fronten en als één IKC de ouder betrekt bij de ontwikkeling van het kind.

Een paar voorbeelden die laten zien dat dit nog niet gebeurt. Het tienminutengesprek dat de leerkracht een paar keer per jaar met ouders houdt: zit daar in uw IKC ook de bso-medewerker bij? Hoogstwaarschijnlijk niet. Terwijl het zoveel meerwaarde heeft. De leerkracht vertelt papa dat het rekenen niet zo lukt met Sanne, en de bso-medewerker bedenkt dat het misschien een goed idee is om Sanne in de kookstudio te laten oefenen met meten en wegen. De juf is verbaasd over de enorme vorderingen die Tjeerd maakt met lezen, terwijl de pm’er laat weten dat hij een echte boeken- wurm is geworden die elke middag met een boek in de chillhoek duikt. Jos is stil in de klas, heeft weinig contact met andere kinderen. Maakt hij wel vriendjes in de bso en is er wellicht thuis iets aan de hand? Praten met de dagelijks betrokken professionals is van onschatbare waarde voor de ouder. En inderdaad, een tienminutengesprek met school/bso betekent dat pedagogisch medewerkers ’s avonds tijd moeten investeren. Maar daarom werk je ook in een IKC. De integrale aanpak hoort bij de baan.

Ander voorbeeld: de meeste kindcentra hebben een oudercommissie voor elke kin- deropvanglocatie en een aparte medezeggenschapsraad voor school. Logisch toch, het zijn twee organisaties, denkt u met uw managerspet op. Het feit dat we het altijd zo hebben gedaan is echter geen reden om niet te zoeken naar nieuwe vormen. Het is voor ouders immers nuttiger om mee te praten over het hele IKC. De meeste on- derwerpen die op tafel komen, betreffen immers IKC-zaken. Of het nu gaat om de nieuwe tuininrichting of de aanschaf van educatief materiaal.

Denk integraal, denk IKC. Het is onlogisch dat de pr-commissies van school en kinderopvang apart ouders benaderen over de Sinterklaasviering en voorjaarsmarkt. En waarom is de Open Schooldag geen Open IKC-dag? Zodat ouders niet teleurgesteld met hun neus voor een paar dichte deuren en donkere lokalen staan. Organiseer stu- diedagen voor alle pedagogisch professionals, niet alleen voor leerkrachten óf pm’ers. De meeste onderwerpen, van vroegsignalering tot Meldcode kindermishan- deling, zijn immers interessant voor iedereen.

De staking in het basisonderwijs vorige maand liet het duidelijk zien. Veel bso’s e-mailden los van school ouders met de boodschap ‘extra opvang nodig tijdens de staking?’ Zou toch getuigen van een echt ‘integraal kindcentrum’ als je samen de staking aankondigt en samen meldt wat dit betekent voor het hele IKC. Bent u een kc of een IKC? Eén geluid richting ouders hoort er onherroepelijk bij.